Lausunnot 2008

11/2008Lausunto ehdotuksesta kansalliseksi liitteeksi eurooppalaiselle rakennesuunnittelustandardille: SFS-EN 1993-1-11 ”Eurocode 3 – teräsrakenteiden suunnittelu – osa 1-11: Vedettyjä rakenneosia sisältävien rakenneosien suunnittelu”
Lausuntoon »
11/2008Lausunto luonnoksesta Suomen rakentamismääräyskokoelman A2 uusimisesta. Lausuntoon »
11/2008Lausunto ehdotuksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Lausuntoon »
10/2008Lausunto ehdotuksesta laiksi rakennusperinnön säilyttämisestä ja eräistä siihen liittyvistä laeista.
Lausuntoon »
10/2008Lausunto ehdotuksesta kansalliseksi liitteeksi standardille SFS EN 1991-1-3. Rakenteiden kuormat - Nostureiden ja muiden laitteiden aiheuttamat kuormat. Lausuntoon »
09/2008Lausunto Suomen rakentamismääräyskokoelman osien C3 (lämmöneristys),D2 (sisäilmasto ja ilmanvaihto) ja D3 (energiatehokkuus) uusimisesta. Lausuntoon »
09/2008Lausunto ehdotuksesta kansalliseksi liitteeksi eurooppalaiselle rannesuunnittelustandardille SFS-EN 1991-1-7: yleiset kuormat – onnettomuuskuormat. Lausuntoon »
06/2008Lausunto ehdotuksesta rakennusten paloturvallisuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muutokseksi koskien asuntoja palvelevan uloskäytävän leveyttä hissin tai muun tasonvaihtolaitteen jälkiasennuksen yhteydessä. Lausuntoon »
06/2008Lausunto standardin SFS-EN 1999-1-1 kansallisesta liite-ehdotuksesta. Alumiinirakenteiden suunnittelu – Rakenteita koskevat yleiset säännöt. Lausuntoon »
06/2008Lausunto rakennustuotannon ammattitutkinnon nimen muuttamisesta. Lausuntoon »
01/2008Lausuntopyyntö maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Lausuntoon »
01/2008Esiselvitys eurokoodien käyttöönoton vaikutuksista kantavien rakenteiden lujuutta koskeviin asetuksiin. Lausuntoon »
01/2008Lausunto kolmiulotteisesta (3D) kiinteistöjärjestelmästä. Lausuntoon »
01/2008Lausunto kolmiulotteisesta (3D) kiinteistöjärjestelmästä – tarpeet ja kehittämisehdotukset. Lausuntoon »