Lausunnot 2013

 

Annetut lausunnot:

12/2013

Lausunto Suomen ympäristökeskukselle opasluonnoksesta alimpien rakentamiskorkeuksien määrittämisestä.

Lausuntoon »

10/2013  

Lausunto SFS-Standardisoinnille ehdotuksesta INSTA 900-1:2013 Asuntosprinklerilaitteistot. Osa 1: Suunnittelu, asentaminen ja huolto.

Lausuntoon »

 9/2013   

Lausunto Rakennustietosäätiö RTS:lle ohje-ehdotuksesta osastoivissa rakennusosissa olevista osastoivista ovista.

Lausuntoon »

8/2013

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta rakentamisen materiaalitehokkuuden toimenpideohjelmaa valmistelevan työryhmän loppuraportiksi.

Lausuntoon »

8/2013   

Lausunto ympäristöministeriölle esitykseksi kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain (1257/2010) muuttamisesta.

Lausuntoon »

7/2013

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta tietoyhteiskuntakaareksi, jatkovalmisteltu IX osa.

Lausuntoon »

6/2013    

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta tietoyhteiskuntakaareksi.

Lausuntoon »

5/2013

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta asetukseksi kantavista rakenteista sekä luonnoksesta asetukseksi pohjarakenteista.

Lausuntoon »

3/2013    Lausunto Rakennustuoteteollisuus ry:lle ehdotuksesta kansallisen standardin uudeksi versioksi prSFS 7001:2013: Muuratuille tuotteille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot.

Lausuntoon »

2/2013    

Lausunto Rakennustuoteteollisuus ry:lle luonnoksesta prSFS 5978:2012 Puurakenteiden toteuttaminen. Rakennuksen kantavia rakenneosia koskevat säännöt.

Lausuntoon »

1/2013    Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maankayttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta sekä luonnoksista koskien maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annettavia ympäristöministeriön asetuksia.

Lausuntoon »